Ayuba 33:1-33
Ayuba 34:1-37
Zabura 98:4-9
Karin Magana 23:19-21
1 Korintiyawa 3:1-23