Ayuba 35:1-16
Ayuba 36:1-33
Zabura 99:1-9
Karin Magana 23:22-25
1 Korintiyawa 4:1-21