Ayuba 41:1-34
Ayuba 42:1-17
Zabura 101:5-8
Karin Magana 23:31-35
1 Korintiyawa 7:1-19