Mai Hadishi 3:1-22
Zabura 102:12-17
Karin Magana 24:3-4
1 Korintiyawa 8:1-13