Mai Hadishi 4:1-16
Mai Hadishi 5:1-20
Mai Hadishi 6:1-12
Zabura 102:18-28
Karin Magana 24:5-6
1 Korintiyawa 9:1-27