Mai Hadishi 8:1-17
Mai Hadishi 9:1-18
Mai Hadishi 10:1-20
Zabura 103:6-14
Karin Magana 24:10-12
1 Korintiyawa 10:19-33