Mai Hadishi 11:1-10
Mai Hadishi 12:1-14
Zabura 103:15-22
Karin Magana 24:13-14
1 Korintiyawa 11:1-16