Ayuba 3:1-26
Ayuba 4:1-21
Zabura 91:14-16
Karin Magana 22:15-15
Romawa 8:1-21