Ayuba 5:1-27
Ayuba 6:1-30
Zabura 92:1-7
Karin Magana 22:16-16
Romawa 8:22-39