Ayuba 7:1-21
Ayuba 8:1-22
Zabura 92:8-15
Karin Magana 22:17-21
Romawa 9:1-15