Ayuba 9:1-35
Ayuba 10:1-22
Zabura 93:1-5
Karin Magana 22:22-23
Romawa 9:16-33