Ishaya 11:1-16
Ishaya 12:1-6
Zabura 106:6-18
Karin Magana 25:3-5
2 Korintiyawa 2:1-17