Ishaya 13:1-22
Ishaya 14:1-32
Zabura 106:19-23
Karin Magana 25:6-7
2 Korintiyawa 3:1-18