Ishaya 17:1-14
Ishaya 18:1-7
Zabura 106:32-39
Karin Magana 25:11-12
2 Korintiyawa 5:1-21