Ishaya 19:1-24
Ishaya 20:1-6
Zabura 106:40-48
Karin Magana 25:13-13
2 Korintiyawa 6:1-18