Ishaya 23:1-18
Ishaya 24:1-23
Zabura 107:10-22
Karin Magana 25:17-17
2 Korintiyawa 1:8-24