Ishaya 43:1-28
Ishaya 44:1-28
Zabura 110:1-7
Karin Magana 26:5-9
Galatiyawa 4:1-31