Ishaya 45:1-25
Ishaya 46:1-13
Zabura 111:1-6
Karin Magana 26:10-10
Galatiyawa 5:1-26