Ishaya 47:1-15
Ishaya 48:1-22
Zabura 111:7-10
Karin Magana 26:11-12
Galatiyawa 6:1-18