Waƙar Waƙoƙi 5:1-16
Waƙar Waƙoƙi 6:1-13
Zabura 104:24-30
Karin Magana 24:19-20
1 Korintiyawa 13:1-13