Waƙar Waƙoƙi 7:1-13
Waƙar Waƙoƙi 8:1-14
Zabura 104:31-35
Karin Magana 24:21-22
1 Korintiyawa 14:1-20