Ishaya 1:1-31
Ishaya 2:1-22
Zabura 105:1-6
Karin Magana 24:23-25
1 Korintiyawa 14:21-40