Ishaya 7:1-25
Ishaya 8:1-22
Zabura 105:37-45
Karin Magana 24:30-34
1 Korintiyawa 16:1-24