2 Ruodhi 22:1-20
2 Ruodhi 23:1-37
2 Ruodhi 24:1-20
Zaburi 74:18-23
Ngeche 19:3-3
Tich Joote 2:22-47