Chakruok 27:1-46
Chakruok 28:1-22
Zaburi 7:9-17
Ngeche 3:11-12
Mathayo 10:1-20