Joshua 11:1-23
Joshua 12:1-24
Zaburi 44:4-19
Ngeche 14:1-2
Luka 10:25-42