Joshua 15:1-63
Joshua 16:1-10
Zaburi 45:1-5
Ngeche 14:4-5
Luka 11:29-54