Joshua 17:1-18
Joshua 18:1-28
Zaburi 45:6-17
Ngeche 14:6-6
Luka 12:1-31