Joshua 21:1-45
Joshua 22:1-34
Zaburi 46:7-11
Ngeche 14:12-13
Luka 13:1-22