Joshua 23:1-16
Joshua 24:1-33
Zaburi 47:1-9
Ngeche 14:14-14
Luka 13:23-35