Joshua 5:1-15
Joshua 6:1-27
Zaburi 42:6-11
Ngeche 13:19-21
Luka 9:18-36