2 ਸਮੂਏਲ 7:1-29
2 ਸਮੂਏਲ 8:1-18
ਜ਼ਬੂਰ 64:1-10
ਕਹਾਉਤਾਂ 16:18-19
ਜੌਹਨ 5:24-47