Ezra 1:1-11
Ezra 2:1-70
Psalms 86:6-10
Proverbs 21:15-16
Skutki 21:18-40