Ezra 5:1-17
Ezra 6:1-22
Psalms 87:1-7
Proverbs 21:19-20
Skutki 23:1-15