Ezra 7:1-28
Ezra 8:1-36
Psalms 88:1-5
Proverbs 21:21-22
Skutki 23:16-35