Ezra 9:1-15
Ezra 10:1-44
Psalms 88:6-10
Proverbs 21:23-24
Skutki 24:1-27