Ecclesiastes 1:1-18
Ecclesiastes 2:1-26
Psalms 102:1-11
Proverbs 24:1-2
1 Korinťanenge 7:20-40