Ecclesiastes 11:1-10
Ecclesiastes 12:1-14
Psalms 103:15-22
Proverbs 24:13-14
1 Korinťanenge 11:1-16