2 සාමුවෙල් 17:1-29
2 සාමුවෙල් 18:1-33
ගීතාවලිය 66:16-20
හිතෝපදේශ 16:31-32
ශුද්ධවර ජොහන් 7:28-53