2 රාජාවලියේ 22:1-20
2 රාජාවලියේ 23:1-37
2 රාජාවලියේ 24:1-20
ගීතාවලිය 74:18-23
හිතෝපදේශ 19:3-3
ක්‍රියා 2:22-47