2 Kráľov 15:1-38
2 Kráľov 16:1-20
Žalmy 73:21-28
Príslovia 18:20-21
Jána 21:1-25