2 Raja 22:1-20
2 Raja 23:1-37
2 Raja 24:1-20
Mazmur 74:18-23
Amsal 19:3-3
Kisah Para Rasul 2:22-47