โยชูวา ๒๑:๑-๔๕
โยชูวา ๒๒:๑-๓๔
สดุดี ๔๖:๗-๑๑
สุภาษิต ๑๔:๑๒-๑๓
ลูกา ๑๓:๑-๒๒