๒ ซามูเอล ๑๙:๑-๔๓
๒ ซามูเอล ๒๐:๑-๒๖
สดุดี ๖๗:๑-๗
สุภาษิต ๑๖:๓๓-๓๓
สุภาษิต ๑๗:๑-๑
ยอห์น ๘:๑-๒๗