โยชูวา ๒๓:๑-๑๖
โยชูวา ๒๔:๑-๓๓
สดุดี ๔๗:๑-๙
สุภาษิต ๑๔:๑๔-๑๔
ลูกา ๑๓:๒๓-๓๕