ผู้วินิจฉัย ๑๑:๑-๔๐
ผู้วินิจฉัย ๑๒:๑-๑๕
สดุดี ๕๐:๗-๑๗
สุภาษิต ๑๔:๒๘-๒๘
ลูกา ๑๗:๑-๑๙