๒ พงศ์กษัตริย์ ๒๕:๑-๓๐
สดุดี ๗๕:๑-๑๐
สุภาษิต ๑๙:๔-๕
กิจการของอัครทูต ๓:๑-๒๖