เลวีนิติ ๑๕:๑-๓๓
เลวีนิติ ๑๖:๑-๓๔
สดุดี ๒๖:๖-๑๒
สุภาษิต ๑๐:๘-๘
มาระโก ๔:๑-๒๐