ผู้วินิจฉัย ๓:๑-๓๑
ผู้วินิจฉัย ๔:๑-๒๔
สดุดี ๔๘:๙-๑๔
สุภาษิต ๑๔:๑๘-๑๙
ลูกา ๑๔:๒๕-๓๕