๒ ซามูเอล ๑๗:๑-๒๙
๒ ซามูเอล ๑๘:๑-๓๓
สดุดี ๖๖:๑๖-๒๐
สุภาษิต ๑๖:๓๑-๓๒
ยอห์น ๗:๒๘-๕๓